produktyo firmiedystrybucjapublikacjenowościlinki
znajdź >> 

Laboratorium

Kontrola jakości wyrobów oraz prace badawcze odbywają się w firmowym laboratorium wyposażonym w nowoczesną aparaturę pozwalającą na realizację wielu technik analitycznych i badawczych.


Laboratorium ZOOLEK.

Stanowisko chromatografii jonowej.

Zarówno w pracach badawczych jak i w kontroli Aquatestów i niektórych preparatów szczególnie pomocna jest technika chromatografii jonowej. Posiadamy rozbudowany system chromatograficzny szwajcarskiej firmy METHROM. Urządzenia te pozwalają na oznaczanie stężeń jonów na poziomie mikrośladów - daje to możliwość śledzenia procesów zachodzących w wodzie oraz badania wpływu określonych czynników (np: jonów metali, zawartości produktów przemiany) na mieszkańców akwariów i oczek wodnych. Chromatografia jonowa jest tym bardziej przydatna, że jako jedyna pozwala na analizę specjacyjną (np.: analiza jonów żelaza na różnym stopniu utlenienia) oraz na pełną automatyzację pomiarów.

Kolejnymi bardzo przydatnymi technikami analitycznymi są absorpcyjne metody spektroskopowe. Laboratorium firmy ZOOLEK wyposażone jest w urządzenia firmy Perkin-Elmer pozwalające na pomiary w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu oraz pomiary technikami absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). Analiza w podczerwieni czyli tzw. IR pozwala na identyfikację wielu związków chemicznych co jest szczególnie przydatne w kontroli jakości - daje możliwość weryfikacji surowców stosowanych w produkcji.


Spektrometria FTIR.

Badanie roztworów za pomocą spektrometru UV/Vis.

Spektroskopia w świetle widzialnym i ultrafiolecie (UV-VIS) umożliwia natomiast ilościową i jakościową analizę roztworów, które wykazują pochłanianie światła właśnie w tym zakresie widmowym. To podstawowa technika precyzyjnego określania barw roztworów. Ma ona fundamentalne znaczenie dla stosowanych w zestawach Aquatest metodach kolorymetrycznych oznaczania parametrów wody. Dzięki spektrometrii UV-VIS możemy opracowywać nowe Aquatesty i zapewnić jakość obecnie produkowanych.

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna jest techniką analityczną pozwalającą na oznaczanie pierwiastków chemicznych (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Spektrometr tego typu używany w naszym laboratorium wyposażony jest w atomizer w postaci pieca grafitowego, który umożliwia analizę nawet na poziomie ultraśladów. Dzięki temu mamy możliwość śledzenia zawartości mikroelementów odgrywających istotną rolę dla mieszkańców akwarium co umożliwia nam pracę nad preparatami mikroelementowymi, nawozami dla roślin i środkami uzdatniającymi.


Spektrometr atomowy do badania pierwiastków śladowych.

Copyright (C) 2000 - 2018