produktyo firmiedystrybucjapublikacjenowościlinki
znajdź >> 

Publikacje
ulotki i foldery ZOOLEK
Katalog produktów
Pielęgnacja akwarium
Pielęgnacja stawów ogrodowych
artykuły prasowe
Pomiar chemicznych parametrów wody strona 1
strona 2
strona 3
Stosowanie jonitów w akwarystyce część 1
część 2
część 3
część 4
choroby ryb miniporadnik
Informacje ogólne
Ospa rybia (ichtioftirioza)
Pleśniawka
Martwica płetw (fin rot)
Fleksibakterioza (choroba bawełniana)
Oodinoza
Ichtiobodoza
Daktylogyroza Gyrodaktyloza
Kapilarioza
Literatura
 
Pomiar chemicznych parametrów wody strona 1

 
Znaczenie badania chemicznych parametrów wody Ryby i rośliny akwaryjne wymagaj± do życia podobnych warunków, jakie występowały w ich biotopie - naturalnym środowisku wodnym. Najważniejszym elementem tego środowiska jest oczywiście woda, zawieraj±ca wiele rozpuszczonych substancji i zwi±zków chemicznych. Dla potrzeb akwarystyki charakteryzuje się j± najczęściej w najbardziej ogólny sposób - określaj±c odczyn pH oraz twardość ogóln± i węglanow±. Wartości te musz± być oznaczone przed wlaniem wody wodoci±gowej czy studziennej do akwarium - zarówno przy zakładaniu akwarium, jak również podczas operacji wymiany wody. Konieczność wstępnego oznaczania pH i twardości w wodzie z ujęć wody pitnej na ogół nie budzi w±tpliwości. Nie wszyscy jednak wiedz± o potrzebie sprawdzania zawartości zwi±zków azotowych: amoniaku, azotynów i azotanów pochodz±cych z rozkładu biologicznego lub nawozów. W wodzie wodoci±gowej skażenia takie zdarzaj± się rzadko, ale w gruntowych wodach studziennych występuj± dość często. W większości popularnych akwariów żyj± obok siebie ryby z różnych biotopów, które czuj± się dobrze przy odczynie pH w dość szerokich granicach 6,0 - 8,0, twardości ogólnej 5 °n do 15 °n i twardości węglanowej 5 °n do 12 °n. Nie znaczy to jednak, że można zmieniać drastycznie pH wody czy twardość w krótkim czasie, ryby reaguj± na to szokiem i obniżeniem ogólnej odporności. St±d wynika konieczność mierzenia i dostosowania pH i twardości wody przy przenoszeniu ryb do innego zbiornika czy wymianie wody. W akwariach z rybami pochodz±cymi z tego samego biotopu, w których odwzorowuje się dokładniej warunki naturalne, odczyn pH i twardość wody utrzymywane s± w specyficznym węższym zakresie,co wymaga szczególnie starannej kontroli. Tak na przykład dla pielęgnic z afrykańskiego jeziora Tanganika pH powinno wynosić 7,9 - 9,2 przy twardości ogólnej 8 - 12 °n i węglanowej 16 ° - 18 °n, dla dyskowców pochodz±cych z Amazonii najbardziej odpowiednie jest pH lekko kwaśne (6,2 - 6,6) w wodzie bardzo miękkiej (twardość ogólna 1 - 5 °n).
Dobowe wahania pH
 
 

W gęsto zasiedlonym akwarium z rybami i roślinami może wyst±pić niekorzystne zjawisko znacznych różnic pH między dniem a noc±, spowodowane różn± zawartości± dwutlenku węgla (CO2) w ci±gu doby. Sytuacja taka może mieć miejsce szczególnie przy braku równowagi biologicznej między rybami a roślinami. Dwutlenek węgla reaguj±c z wod± tworzy kwas węglowy zakwaszaj±cy środowisko

CO2 + H2« H2CO3 « H+ + HCO3-

W dzień przy naświetleniu, dwutlenek węgla wydychany przez ryby jest asymilowany przez rośliny, pH wody osi±ga wtedy wartości najwyższe. W nocy, gdy proces asymilacji ustaje, ryby i rośliny zużywaj± tlen do oddychania, a wydalaj± dwutlenek węgla, woda ulega zakwaszeniu i wartość pH obniża się. Szczególnie przy zbyt dużej ilości ryb w stosunku do roślin i niewystarczaj±cym napowietrzaniu istnieje tendencja do porannego zakwaszania wody. Nadmiernie wysokim wahaniom pH w ci±gu doby zapobiega obecność buforuj±cych (stabilizuj±cych układ) wodorowęglanów czyli odpowiednia twardość węglanowa (powyżej 5 °n).Wynika z tego, że dobowa kontrola pH wody w akwarium, będ±ca podstaw± do podjęcia odpowiednich działań, jest bardzo potrzebna.


Rys 1. Asymilacja dwutlenku węgla w dzień.


Rys 2. Dysymilacja dwutlenku węgla w nocy.
Twardość wody
 
 

Wody naturalnych zbiorników śródl±dowych zawieraj± w zależności od podłoża różne ilości rozpuszczonych soli głównie wapnia i magnezu. Wpływaj± one w znacz±cy sposób na żywe organizmy - przepuszczalność błon komórkowych, ciśnienie osmotyczne w komórkach i tkankach, pośrednicz± w wielu procesach życiowych. Zachowanie twardości w określonych granicach jest szczególnie ważne dla zapewnienia optymalnych warunków do rozrodu. Zawartość całkowit± soli wapnia i magnezu określa twardość ogólna, zawartość wodorowęglanów i węglanów twardość węglanowa. Najczęściej stosowan± jednostk± w akwarystyce jest stopień niemiecki (°n) odpowiadaj±cy zawartości CaO 10 mg/l. Twardość wyraża  się również w miligramorównoważnikach jonów wapnia w 1 litrze wody. Twardość węglanowa określa zdolność do buforowania czyli stabilizacji wartość pH wody. Woda o niskiej twardości węglanowej czyli o małych zdolnościach buforowych ma tendencję do gwałtownej zmiany odczynu. Niewielka ilość substancji o charakterze kwaśnym (różne kwasy z przemian biochemicznych, dwutlenek węgla) jak i zasadowym (amoniak, aminy) mog± radykalnie zmienić pH. Zmiany twardości w akwarium zależ± od bardzo wielu czynników, s± mniejsze w akwariach z podłożem kwarcowym (piaskowiec, granit), większe w przypadku obecności minerałów wapiennych (marmur, dolomit, muszle). Korozja tych ostatnich w czasie powoduje wzrost zawartości zarówno twardości ogólnej jak i węglanowej, co jest również powodem zmian odczynu pH.
Produkty przemiany azotu białkowego w akwarium.
 
 

W naturalnychzbiornikach wodnych istniej± w harmonijnej współzależności różnorodne formy życia. Równowaga między nimi ustala się w długim czasie, odżywianie organizmów i oczyszczanie z substancji odpadowych odbywa się w ramach środowiskowego zespołu - biocenozy. Warunki życia w akwarium dalece odbiegaj± od naturalnych. Zagęszczenie ryb i roślin jest na ogół znacznie większe, odżywianie sztuczne i często nadmierne. Powstaj± duże ilości odpadowych substancji organicznych, które rozkładaj±c się stanowi± Ľródło truj±cych zwi±zków azotowych - amoniaku i azotynów, a także azotanów powoduj±cych przy dużym stężeniu wzrost glonów. W czystych wodach naturalnych przekroczenia dopuszczalnych zawartości zwi±zków azotowych nie występuj±. Skażenia obserwuje się tylko w przypadkach zakłócenia ekosystemu np. przy dopływie zanieczyszczeń ściekowych lub nawozów azotowych z upraw. W akwarium, przy braku równowagi biologicznej, konieczna jest systematyczna kontrola wymienionych zwi±zków azotowych, aby w razie potrzeby w porę zadecydować o całkowitej lub częściowej wymianie wody.

następna strona
Copyright (C) 2000 - 2018