produktyo firmiedystrybucjapublikacjenowościlinki
znajdź >> 

Publikacje
ulotki i foldery ZOOLEK
Katalog produktów
Pielęgnacja akwarium
Pielęgnacja stawów ogrodowych
artykuły prasowe
Pomiar chemicznych parametrów wody strona 1
strona 2
strona 3
Stosowanie jonitów w akwarystyce część 1
część 2
część 3
część 4
choroby ryb miniporadnik
Informacje ogólne
Ospa rybia (ichtioftirioza)
Pleśniawka
Martwica płetw (fin rot)
Fleksibakterioza (choroba bawełniana)
Oodinoza
Ichtiobodoza
Daktylogyroza Gyrodaktyloza
Kapilarioza
Literatura
 
strona 2


Aquatesty ZOOLEK
 
 

Firma ZOOLEK wychodz±c naprzeciw zapotrzebowaniu akwarystów wprowadziła 1982 roku Aquatest Tw do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej, Aquatest NO2- do oznaczania zawartości azotynów oraz Aquatest pH do oznaczania pH w dwóch zakresach 4,5 - 9,0 i 6,0 - 8,0. W następnych latach wprowadzono również Aquatesty pH o zawężonych zakresach 5,0 - 7,0 i 7,0 - 9,0 dla specyficznych zastosowań hodowlanych. Opracowano również preparaty do korygowania odczynu pH (Aquacid, Aqualkal) i obniżania twardości ogólnej i węglanowej (Aquafix TwO i TwW oraz Filtrax K). W ostatnim czasie uzupełniliśmy asortyment testów do badania przemiany azotowej o Aquatest NH3 i Aquatest NO3-. Przy opracowaniu testów zwracaliśmy szczególn± uwagę na łatwość wykonania pomiaru dla akwarysty niechemika, dobr± powtarzalność wyników, a ponieważ reagenty testów s± oryginalnym opracowaniem firmy, możliwe było sprowadzenie ceny do niskiego poziomu. Instrukcje postępowania zawarte w opakowaniach testów s± możliwie dokładne i doskonalone z uwzględnieniem uwag i życzeń akwarystów. Opakowania zawieraj± ostrzeżenia i znaki wymagane szczegółowymi przepisami. Zauważamy jednak, że w zwięzłych instrukcjach trudno jest uj±ć wszystkie problemy wymagaj±ce wyjaśnienia dla amatorów maj±cych przeciętn± wiedzę chemiczn±. Dlatego też w dalszej części wyjaśnimy pewne zagadnienia będ±ce przedmiotem pytań i w±tpliwości dotycz±cych badania poszczególnych parametrów. Ze względu na nowo wprowadzone Aquatesty NH3 i NO3- dokładniej omawiamy problem potrzeby oznaczania zwi±zków azotowych.
Oznaczanie pH
 
 

Każdy Aquatest pH zawiera stabilizowany roztwór barwnika będ±cego wskaĽnikiem pH w określonym zakresie oraz zwi±zan± z nim skalę zmiany barw. WskaĽniki pH stosowane w naszych testach to zwi±zki organiczne o charakterze słabych kwasów i słabych zasad, które maj± zdolność występowania w dwóch postaciach różni±cych się barw±. Proporcja występowania obu postaci i barwa wynikaj±ca z ich zmieszania jest ściśle zależna od pH w podanym zakresie pomiaru. Pomiar pH Aquatestem jest bardzo prosty - do próbki wody dodaje się kilka kropli wskaĽnika, a wywołan± barwę porównuje z pasmami skali, przy czym nie należy brać pod uwagę intensywności barwy (jaśniejsza - ciemniejsza), a jedynie odcień.


Gdy pomiar wykonuje się po raz pierwszy i nie jest znana przybliżona wartość pH wody należy zastosować na wstępie 4,5 - 9,0. Krańcowy wynik, najniższy lub najwyższy z zakresu określonego dla danego testu, nie gwarantuje dokładności pomiaru. Przykładowo, gdy przy użyciu testu 6,0 - 8,0 uzyskamy wynik najniższy - pH 6 (kolor żółty), to znaczy tylko tyle, że pH wynosi 6 lub mniej, a więc może to być nawet 4. Skutki takiego błędu mog± być bardzo przykre. Aby określić tę wartość prawidłowo należy dodatkowo sprawdzić pH wody testem 4,5 - 9,0 i ewentualnie testem dokładniejszym o zakresie 5,0 - 7,0. Wyniki pomiaru Aquatestami pH s± powtarzalne w szerokim zakresie temperatury i nie wymagaj± żadnego dodatkowego wyposażenia. z pozoru najdokładniejsze i najprostsze w użyciu wydawać by się mogły pH-metry elektroniczne. Przyrz±dy te, pomijaj±c ich stosunkowo wysoki koszt, nie s± wcale łatwe w obsłudze. Wymagaj± częstej kalibracji przy użyciu roztworów buforowych, które, co łatwo przeoczyć, mog± utracić nominaln± wartość pH. Ponadto elektrody pH-metryczne wymagaj± odpowiedniego przechowywania i delikatnego traktowania. Wszystkie te czynniki sprawiaj±, że pH-metr jest urz±dzeniem dobrym dla profesjonalistów, codziennie wykonuj±cych rutynowo badania chemiczne. Dla akwarystów Aquatesty s± prostsze i pewniejsze. Roztwory wskaĽników w Aquatestach s± trwałe i gwarantuj± prawidłowy pomiar w ci±gu co najmniej dwóch lat.
Oznaczanie twardości - twardość ogólna
 
 

Podstaw± oznaczania twardości ogólnej Aquatestem Tw jest reakcja jonów wapnia i magnezu z wersenianem z utworzeniem zwi±zku kompleksowego. Roztwór do oznaczania zawiera czynnik reaguj±cy - wersenian, zasadowy bufor oraz barwny wskaĽnik końca reakcji. Metoda pomiaru polega na kroplowym dodawaniu roztworu do wyst±pienia zmiany barwy. Postępowanie takie w analizie chemicznej nazywa się miareczkowaniem, przy czym wymaga się dokładnego pomiaru objętości badanej próbki i równie dokładnego odmierzania roztworu miareczkuj±cego. W oznaczaniu twardości Aquatestem Tw odmierza się próbkę wody o objętości 5 ml, a miar± roztworu miareczkuj±cego jest kropla, która odpowiada jednemu stopniowi twardości niemieckiej (°n). Konieczne jest zatem dokładne dodawanie, mieszanie i liczenie kropli. Skład roztworu miareczkuj±cego dostosowany jest do twardości występuj±cych najczęściej w naturalnych wodach - od 4 do 20 °n. Przy oznaczaniu twardości w tym zakresie zmiana barwy przy oświetleniu dziennym czy sztucznym nie budzi żadnej w±tpliwości. Przy twardościach wody powyżej 20 °n zabarwienie próbki staje się bardzo intensywne, przy obserwacji zmiany barwy należy użyć silnego Ľródła światła. W przypadku niskich twardości, gdy zabarwienie próbki jest jasne, zmianę barwy obserwuje się na białym tle patrz±c na probówkę z góry. Przy pomiarach tych okazuje się, że pojawić się mog± pewne trudności prowadz±ce do błędnych wyników. W przypadku niskich twardości (do 3 °n) pomiar jest prawidłowy, gdy pH wody po dodaniu jednej kropli odczynnika zmierzone testem pH 4,5 - 9,0 wykaże wartość powyżej 8,5. W przypadku niższej wartości pH należy wykonać wstępn± próbę alkalizacji tzn. dodać tak± ilość czynnika alkalizuj±cego, aby pH wobec wskaĽnika testupH 4,5 - 9,0 wynosiło nie mniej niż 8,5. Następnie należy wykonać now± próbę z dodaniem takiej samej ilości środka alkalizuj±cego jak w próbie wstępnej i dalej postępować w zwykły sposób. Przestawione trudności mog± wyst±pić zarówno przy kontrolowaniu wody akwariów biotopowych z wymagan± wod± miękk± i kwaśn±, jak również wody zmiękczonej kationitami w formie kwasowej (jak np. Filtrax K i Aquafix TwW). Omówione komplikacje występuj± przy takim sposobie oznaczania twardości testami różnych firm, gdy czynnik miareczkuj±cy, bufor i wskaĽnik występuj± w jednym roztworze. Odczynnik "3 w 1" jest wygodny w użyciu we wskazanym zakresie 4 - 20 °n, ale przy twardościach bardzo niskich lub bardzo wysokich może sprawiać trudności w oznaczeniu. ZOOLEK ma w przygotowaniu test specjalny z oddzielnymi roztworami czynnika miareczkuj±cego, buforu i wskaĽnika który umożliwi oznaczanie twardości bardzo niskich i bardzo wysokich przy jednakowo wyraĽnej zmianie barwy i bez komplikacji zmiany pH. Prawidłowość pomiaru twardości ogólnej zależy w znacznym stopniu od temperatury. Temperatura roztworu miareczkuj±cego ma wpływ na wielkość wypływaj±cych kropli, dlatego należy przestrzegać, aby wynosiła 22 - 30 °C. Do temperatury w podobnym zakresie należy również doprowadzić próbkę badanej wody, bo zależy od tego szybkość reakcji. Gdy badamy zimn± wodę (np. z oczka wodnego) reakcja przebiega wolniej. Uwzględniaj±c to należy zakraplać roztwór powoli (kropla co około 3 sekundy), mieszaj±c, co zapewni właściwe uchwycenie momentu zmiany barwy i prawidłowe oznaczenie. Odczynnik do pomiaru twardości ogólnej należy szczególnie starannie zamykać, ponieważ zawarte w nim rozpuszczalniki organiczne paruj±, co może doprowadzić do wzrostu stężenia reagenta, a w konsekwencji do zaniżenia wyników.
Oznaczanie twardości - twardość węglanowa
 
 

Twardość węglanowa(alkaliczność) jest miar± pojemności kwasowej wody tzn. określa zużycie kwasu, który musi być dodany, aby pH wody obniżyło się do 4,3. Test twardości węglanowej oparty jest na miareczkowaniu próbki wody roztworem silnego kwasu wobec wskaĽnika pH. Sposób postępowania jest podobny jak w przypadku twardości ogólnej (1 kropla roztworu = 1°n). Reakcja zachodzi bardzo szybko i jest praktycznie niezależna od temperatury - nie jest zatem ważna temperatura próbki wody. Ponieważ w opakowaniu Aqutestu Tw znajduj± się razem odczynniki do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej należy szczególnie uważać, aby nie zamieniać zakrętek, ponieważ ślady odczynnika twardości ogólnej mog± bardzo wyraĽnie wpłyn±ć na wynik twardości węglanowej. Należy zwrócić również uwagę na staranne mycie probówki pomiarowej. Na ogół twardość ogólna jest wyższa od węglanowej. Zdarzaj±  się jednak dość często przypadki, gdy jest odwrotnie. W naturalnych wodach powodem może być obecność wodorowęglanów i węglanów sodu i potasu. Sytuacja taka występuje również często w przypadku wody zmiękczonej kationitem wymieniaj±cym kationy wapnia i magnezu na kationy sodu.

następna strona
Copyright (C) 2000 - 2018