Firma ZOOLEK realizuje projekt badawczo-rozwojowy z dofinansowaniem z funduszy UE

Tytuł projektu: Innowacyjny wieloparametrowy fotometr do badania parametrów chemicznych
w rolnictwie i przemyśle wraz z kompletem odczynników do analiz gleby i wody.

Projekt jest współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej: I Badania, rozwój komercjalizacja wiedzy
Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałania : I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw