Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Kalkulator parametrów wody
w akwarium roślinnym

Wykonaj pomiary za pomocą zestawu Aquaset 2 flora lub przy użyciu Aquatestów, a następnie wprowadź wyniki w celu uzyskania oceny stanu wody.

pH

Wartość pH jest miarą odczynu wody będącego jednym z najważniejszych wskaźników określających możliwości i warunki życia w wodzie. W akwarium słodkowodnym uzależniona jest głównie od zawartości węglanów, wodorowęglanów i dwutlenku węgla, a także od obecności innych substancji wykazujących właściwości kwasowo-zasadowe, takich jak np. substancje humusowe i garbniki. Należy wziąć pod uwagę, że parametr ten może ulegać dobowym wahaniom w związku z takimi procesami życiowymi organizmów jak asymilacja CO2 i oddychanie.

KH dH

Twardość węglanowa KH (zasadowość) jest miarą pojemności kwasowej wody i zdolności do stabilizowania pH korzystnego dla organizmów w akwarium. Zasadowość powodowana jest głównie obecnością wodorowęglanów wapnia i magnezu, a w niektórych wodach także występowaniem węglanów i wodorowęglanów sodu i potasu. W akwarium roślinnym w pewnych warunkach może nastąpić spadek wartości KH (deficyt CO2, obniżenie KH przez podłoże), dlatego należy regularnie dokonywać pomiarów tego parametru.

CO2 mg/l
Zaznacz jeżeli chcesz wprowadzić wartość stężenie CO2 zmierzoną testem.

Zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla jest szczególnie ważna dla roślin, które zużywają go w procesie fotosyntezy. Stężenie CO2 optymalne dla roślin powinno zawierać się w przedziale 15 – 30 mg/l.

NO3 mg/l

Zawartość azotanów w granicach 5-40 mg/l jest pożądana dla prawidłowego rozwoju roślin. Związki te są końcowym produktem tzw. azotowej przemiany odpadowych białek. W akwariach z rybami stężenie azotanów jest na ogół wystarczające i suplementacja nawozami zawierającymi azot nie jest potrzebna. Z drugiej strony nadmiar azotanów może być przyczyną gwałtownego wzrostu glonów i staje się szkodliwy dla bezkręgowców i wrażliwych ryb, wynika stąd potrzeba systematycznej kontroli ich zawartości przy pomocy Aquatestu NO3.

PO4 mg/l

Dla dobrego rozwoju roślin zawartość fosforanów powinna wynosić 0,25 – 1 mg/l. W akwariach z rybami deficyt fosforanów na ogół nie występuje ponieważ wprowadzane są z pokarmem. Nadmiar tych związków jest niekorzystny ze względu na możliwość gwałtownego wzrostu glonów. Akwaria roślinne bez ryb luz z małą ich ilością wymagają suplementacji odpowiednimi nawozami zawierającymi fosfor. Systematyczna kontrola stężenia fosforanów Aquatestem PO4 pozwala stwierdzić czy potrzebne jest zasilanie roślin nawozami z zawartością fosforanów.

K mg/l

Potas jest jednym z makroelementów niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin. Każdy rodzaj akwarium z roślinami wymaga suplementacji nawozami zawierającymi ten pierwiastek. Woda wodociągowa nie zawiera wystarczających ilości potasu, nie jest także dostarczany do wody (jak azot i fosfor) z pokarmem dla ryb czy innymi substancjami organicznymi. Przed uzupełnianiem zawartości potasu należy wykonać pomiar Aquatestem K. Wystarczający poziom stężenia K dla większości roślin to 10-20 mg/l. Zbyt wysokie zawartości potasu mogą przeszkadzać w prawidłowym przyswajaniu magnezu.

Fe mg/l

Żelazo jest mikroelementem istotnym dla rozwoju roślin. Niedobory tego pierwiastka objawiają się początkowo żółknięciem liści, które z czasem obumierają.

GH dH
Ca mg/l
Mg mg/l

Wartość GH jest miarą stężenia kationów dwuwartościowych w wodzie. W przypadku akwarium i wód naturalnych są to zwykle kationy wapnia i magnezu. Należy mieć na uwadze, że poza ich sumarycznym stężeniem istotnym jest (szczególnie dla bardziej wymagających roślin) ich wzajemny stosunek.

W wodach naturalnych proporcja stężeń wapnia do magnezu przyjmuje różne wartości w zależności od tego, przez jakie skały i minerały woda przepływa. W akwarystyce roślinnej za poprawny stosunek najczęściej przyjmuje się przedział 4:1 – 5:1 (Ca:Mg). W praktyce dla większości roślin można stosować wodę w której stosunek wapnia do magnezu wynosi od 2:1 do 12:1.